Suni çim çit paneller, suni bahçe çimleri, suni çim paneller, suni spor sahası çimiÜcretsiz Fiyat Teklifi Al

Menü

Aydınlatma Metniİnternet Sitesi Aydınlatma Metni

İntegral Entegre Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“İntegral Group” olarak adlandırılacaktır) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a) Veri Sorumlusu

İntegral Group olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerimizin planlanması,
 • Sektör hakkında sizleri internet sitemiz üzerinden bilgilendirmek,
 • Hizmet bilgilerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Kurum yapı ve politikamızı sizlere tanıtmak,
 • İntegral Entegre Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
 • İntegral Entegre Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hizmetlerine ilişkin şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • İntegral Entegre Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi.

Amaçlarıyla KVKK’ nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz, KVKK’ nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza, topluluk şirketlerimize ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

İş başvurularının değerlendirilmesi ve çalışan/stajyer adaylarının seçilmesi süreçlerine özgü olarak KVKK’ nın 8 (1) maddesi uyarınca, kişisel verileriniz açık rızanız alınarak topluluk şirketlerimize aktarılacaktır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’ nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ilgili kişi tarafından e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitemiz üzerinden iş başvuru formunun ve diğer formların tarafımıza gönderilmesi kapsamında elektronik ortamdan elde edilmektedir:

e) KVKK’ nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formunda (FR.KVK.006) belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’ nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • İkitelli OSB, Bedrettin Dalan Bulvarı Metro34 Plaza Kat:12 Numara:100 Başakşehir/İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • [email protected] şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

f) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İntegral Entegre Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş., kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

g) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya İntegral Entegre Yapı Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.